sobota, 3 listopada 2018

Postępowanie z pacjentem w hipoglikemii - wytyczne 2018 PTD

Hipoglikemię rozpoznaje się przy obniżeniu stężenia glukozy we krwi poniżej 70 mg/dl (3,9 mmol/l) niezależnie od występowania objawów klinicznych, które u części osób, zwłaszcza chorujących od wielu lat na cukrzycę typu 1, mogą pojawiać się dopiero przy niższych wartościach glikemii. Wartość 70 mg/dl należy uznać za stężenie alertowe wymagające spożycia węglowodanów bądź dostosowania dawki leków obniżających glikemię, niezależnie od wystąpienia objawów lub ich braku, w celu przeciwdziałania dalszemu jej spadkowi. Stanowi to uzasadnienie dla wyznaczenia wartości granicznej dla zagrażającej hipoglikemii na poziomie 70 mg/dl. Za klinicznie istotną hipoglikemię należy uznać wartość mniejszą od 54 mg/dl (3 mmol/l). 
Tak zwana nieświadomość hipoglikemii, określana jako nieodczuwanie patologicznie niskich (< 70 mg/dl, tj. < 3,9 mmol/l) wartości glikemii, jest istotnym powikłaniem częstego występowania epizodów hipoglikem
Postępowanie doraźne : ( w warunkach domowych )
U  chorego    przytomnego ( w    zależności    od    nasilenia    hipoglikemii  )
- doustnie    podać    15–20    g    glukozy; —    (15–20    g    glukozy    powoduje    wzrost    glikemii    po    15– 20    minutach )

Aby uniknąć wystąpienia  ponownego incydentu  hipoglikemii, należy :
-  spożyć węglowodany złożone, a  pomiar glikemii powtórzyć po 60  minutach;   
- monitorować glikemię
-  rozważyć podanie glukagonu  podskórnie lub domięśniowo, przeszkolić osoby bliskie    pacjentowi  w  zakresie  podawania   glukagonu.  

U  chorego nieprzytomnego lub u osoby mającej zaburzenia świadomości  i  niemogącej    połykać:
 ( warunki ZRM lub SOR)
-   podać    dożylnie    20-procentowy    roztwór    glukozy    (0,2    g    glukozy,    tj.    1    ml/kg    mc.),    ( 1 ampułka 20% glukozy /10 kg masy ciała )
- następnie    wlew    10-procentowego    roztworu    glukozy    pod    kontrolą    glikemii;   
- w    sytuacji    trudności    z    dostępem    do    żył - domięśniowo    lub    podskórnie    1    mg    glukagonu    (0,5    mg    u    dzieci    <    6.    rż.);
- po    odzyskaniu    przytomności podać    doustnie    węglowodany,   do    chwili    całkowitego    ustąpienia    ryzyka    nawrotu    incydentu    hipoglikemii;

Uwaga : U chorych    na    cukrzycę    leczonych    insuliną    lub    pochodnymi    sulfonylomocznika    mogą    wystąpić    przedłużające    się    epizody    hipoglikemii,    które    czasami    wymagają    długotrwałego    wlewu    roztworu    glukozy;

 Edukacja    jest    podstawą    skutecznej    opieki    nad    chorymi    na    cukrzycę    oraz    skutecznej    prewencji    cukrzycy. 
•  Wszystkie    osoby    z    cukrzycą    i    ich    opiekunowie    powinni    uczestniczyć    w    edukacji    diabetologicznej    w    celu    pozyskania    wiedzy    i    umiejętności    z    zakresu    samoopieki    w    cukrzycy    oraz    wsparcia    we    wdrożeniu    i    utrzymywaniu    ciągłej    samokontroli. 
•  Podstawowymi    zadaniami    edukacji    diabetologicznej    są    skuteczna    samoopieka,    poprawa    wyrównania    metabolicznego    oraz    jakości    życia,    a    także    wsparcie    dla    pacjenta    z    cukrzycą/jego    opiekunów.    Skuteczność    edukacji    oraz    jej    programy    podlegają    systematycznemu    monitorowaniu    i    ocenie. 
•  Edukacja    diabetologiczna    powinna    być    skupiona    na    pacjencie,    na    jego    indywidualnych    potrzebach. 
•  Wspólne    i    jednolite    stanowisko    diabetologicznego    zespołu    wielospecjalistycznego    wpływa    korzystnie    na    kontrolę    metaboliczną    i    aspekt    psychologiczny    leczenia.    [B] •   Wszyscy    pacjenci    z    cukrzycą    i    ich    opiekunowie    powinni    mieć    dostęp    do    zinstytucjonalizowanej    edukacji    o    dobrej     jakości.    [B]

Źródło : Zalecenia kliniczne  dotyczące postępowania  u chorych  na cukrzycę 2018
Stanowisko  Polskiego Towarzystwa  Diabetologicznego,
2018, tom 4, nr 1

Popularne - Polecane

Pierwsze Warsztaty EKG - SENiT PTK , Lublin 2019

Mimo braku możliwości rozpoczęcia specjalizacji z kardiologii ( niestety ratownik medyczny takowej w ścieżce kształcenia  nie zdobywa) ...